Systaklubi

Allikas: Kajakwiki

Jump to: navigation, search

Eesti Süstaklubi Põhikiri


Sisukord

1 ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Süstaklubi (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik

1.3. Klubi eesmärgiks on: - Kas eesmärgid või ülesanded? Eesmärgid on saavutamiseks, ülesanded täitmiseks. Sõnastuse järgi on need ülesanded.

1.3.1. Süstaspordi viljelemise võimaluste ja süstasõiduga seotud puhkamisvõimaluste edendamine ja tagamine;

1.3.2. Treeningtingimuste ja süstaspordi võimaluste edendamine ja tagamine võistlus- ning tervisesportlastele;

1.3.3. Süstasõiduks vajalike vahendite tutvustamine ja hankimine;

1.3.4. Ühistegevuse edendamine;

1.3.5. Kõikide Klubi liikmete eest hoolitsemine.

1.4. Ülalnimetatud eesmärkide saavutamisel kohustub Klubi kohtlema kõiki võrdselt, hoolimata soost, etnilisest päritolust, usutunnistusest, puudest või veendumustest.

1.5. Klubi põhitegevusteks on:

1.5.1. Ühisürituste korraldamine;

1.5.2. Koolituste ja sümpoosiumite korraldamine;

1.5.3. Klubiliikmetele varustuse hoidmisvõimaluste tagamine;

1.5.4. Klubiliikmetele varustuse laenutuse pakkumine;

1.5.5. Klubiliikmetele varustuse ühishangete korraldamine;

1.5.6. Kohalike, Eesti ja rahvusvaheliste projektide algatamine ja koordineerimine

1.5.7. ….....................................................................???

2. KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Piirangud

2.1.1 Klubi liikmeskond ei ole üldjuhul piiratud, kuid juhul, kui Klubi juhatus peab vajalikuks aeg-ajalt kehtestada liikmeskonna piirang, peab ta tegema vastava ettepaneku Liikmete üldkoosolekule.

2.2 Klubi liige

2.2.1. Klubi liikmeteks võivad olla kõik isikud hoolimata soost, vanusest, puudest, etnilisest päritolust, rahvusest, seksuaalsest sättumusest, usutunnistusest või veendumustest, kes kohustuvad tegutsema Klubi eesmärkide saavutamise huvides.

2.3 Liikmelisuse kategooriad

a. Täisliikmed – vanuses üle 18 aasta

b. Noorliikmed – vanuses alla 18 aasta. Alla 18 aasta vanuseid isikuid võetakse Klubi liikmeks ainult juhul, kui nende üks vanem/eestkostja või mõlemad vanemad/eestkostjad on Klubi liige/liikmed.

c. Perekonnaliikmed – täisliikme abikaasa ja/või alla 12 aasta vanused lapsed. - Kas see on vajalik ja kas perekonna all mõistetakse abielutunnistuse järgseid abikaasasid???

d. Auliikmed - Kas on vaja?

2.4 Klubi liikmeks vastuvõtmine

2.4.1. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada etteantud vormis kirjalik avaldus Klubi sekretärile.

2.4.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus.

2.4.3. Klubi juhatus on kohustatud Klubi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral esitama selle kohta kirjaliku põhjenduse.

2.4.4. Kõik isikud, keda keelduti Klubi liikmeks vastu võtmast, võivad esitada protesti kolmest liikmest koosnevale ekspertide kogule.

3. LIIKMEMAKS

3.1. Klubi liikmemaksu (kaasa arvatud erinevate liikmelisuse kategooriate ja liitumismaksu) suuruse kehtestavad Klubi liikmed Üldkoosolekul ja seda tuleb tasuda Klubisse vastuvõtmisel ning pärast seda liikmena igal aastal 1. oktoobriks.

3.2. Juhul, kui Klubi liige ei ole tasunud oma liikmemaksu 30 päeva jooksul alates maksetähtajast, peatatakse tema liikmelisus viivitamatult seniks, kuni tema liikmemaks on laekunud. Liikmemaksu mittetasumisel järgneva aasta 1. oktoobriks võib juhatus liikmemaksu mittetasunu Klubist välja arvata.

4. KLUBIST VÄLJAASTUMINE

4.1. Kõik Klubi liikmed võivad Klubist välja astuda, teatades sellest üks kuu ette kirjaliku avaldusega Klubi sekretärile.

4.2. Klubi liige loetakse Klubist väljaastunuks juhul, kui ta ei ole tasunud registreerimistasu 60 päeva jooksul alates maksetähtajast 1. oktoober.

5. KLUBIST VÄLJAARVAMINE JA KORRALEKUTSUMINE

5.1. Kõik kaebused seoses Klubi liikmete käitumisega tuleb esitada kirjalikult Klubi juhatusele.

5.2. Kui Klubi liige rikub Klubi mistahes reeglit või määrust või teda süüdistatakse ebasobivas käitumises, võidakse ta Klubi juhatuse otsusega Klubi tegevusest ajutiselt eemaldada või Klubist välja arvata.

5.3. Klubi juhatus võib liikme ajutiselt eemaldada või välja arvata Klubi teatud tegevustest juhul, kui see toimub Klubi huvides.

5.4. Kõikidel Klubi liikmetel, kes on ajutiselt Klubi tegevusest eemaldatud või välja arvatud või kelle liikmelisus on lõpetatud, on õigus esitada protest selle otsuse vastu vähemalt kolmest liikmest koosnevale ekspertide kogule.

6. KLUBI JUHATUS

6.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 liiget.

6.2. Klubi juhatus tegeleb kõikide Klubi puudutavate küsimustega ning tuleb aasta jooksul regulaarselt kokku neid küsimusi arutama.

6.3. Klubi juhatuse erakorralised koosolekud kutsutakse kokku vähemalt kolme juhatuseliikme ettepanekul.

6.4. Klubi juhatus koosneb juhatuse liikmetest.

6.5. Kandidaadid juhatuse liikmete ametikohtadele seatakse üles ning valitakse valimissedelitega liikmete üldkoosolekul. Ametiaja pikkuseks on üks aasta ning liikmed on tagasivalitavad.

6.6. Kõik Klubi juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Erandiks on liikme Klubist väljaarvamine, milleks on vajalik Klubi juhatuse 2/3 häälteenamus.

6.7. Klubi juhatuse koosoleku kvoorumiks on kolm ja kvoorumi puudumisel lükatakse koosolek edasi vähemalt seitse päeva algse koosoleku kuupäevast arvates.

6.8. Klubi juhatusse ei saa valida Klubi liiget, kes on noorem kui 18 aastat.

7. KLUBI FINANTSID

7.1 Klubi finantside eest vastutab Klubi laekur.

7.2 Klubi majandusaasta alguseks on 1. oktoober ja lõpuks on 30. september. Kõik muudatused seoses majandusaasta lõpuga peavad saama liikmete heakskiidu üldkoosolekul.

7.3 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.(mittetulundusühingute seadusest)

7.4 Klubi ei tohi tasustada liikmeid osalemise eest spordis, mis ei ole kooskõlas harrastussportlase staatusega. Samuti ei tohi jaotada mistahes kasumit liikmete vahel, vaid saadud kasum tuleb anda Ühisfondi Klubi eesmärkide saavutamiseks.

7.5 Juhatus säilitab seitse aastat kõiki Klubiga seotud finantsdokumente.

8. REVISJON

8.1 Üldkoosolek nimetab revidendi või audiitori üheks aastaks.

8.2 Revident või audiitor ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Klubis juhtival ametikohal.

8.3 Revidendi või audiitori ülesandeks on Klubi asjaajamise ja arvepidamise õigsuse kontrollimine.

8.4 Klubi tegevuse revideerimine toimub mitte harvem kui üks kord aastas.

8.5 Revident või audiitor esitab revisjoni tulemused Üldkoosolekule.

9. KLUBI VARAD

9.1. Kõik Klubi varad, välja arvatud pangas olev sularaha, antakse hoiule [vähemalt kahele liikmele], kes tegutsevad usaldusisikutena. Need usaldusisikud tegutsevad Klubi varade haldamisel vastavalt Klubi juhatuse korraldustele.

9.2. Usaldusisikud valitakse üldkoosolekul liikmete poolt ning nad jäävad ametisse surmani või seni, kuni üldkoosolek nad sellest ametist vabastab.

9.3. Liikmed hüvitavad usaldusisikutele kõik kahjud, kulud ja kohustused, mida usaldusisikud võivad kanda usaldusisikutena tegutsemise tagajärjel.

10. OHUTUSEESKIRJAD

Klubi juhatus on volitatud koostama süstasõidu ohutuseeskirjad, mida on kohustatud järgima kõik Klubi liikmed.

11. KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Klubi liikmetel on õigus: a) osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul b) olla valitud Klubi juhtorganite liikmeks; c) saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta

11.2. Klubi liige on kohustatud: a) järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhtorganite otsuseid; b) tasuma määratud liikmemaksu; c) teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed; d) tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

11.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

12. ÜLDKOOSOLEK

12.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga Klubi liikmel on üks hääl.

12.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on: a) põhikirja muutmine osalejate häälteenamusega. b) eesmärgi muutmine 2/3 üldkoosolekul osalejate häälteenamusega. c) juhatuse liikmete määramine. d) revisjoni määramine. d) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine. e) Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks. f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

12.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: a) aastaaruande kinnitamiseks b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad

12.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Klubi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate Klubi maillisti.

12.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Klubi liikmetest

12.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest

13. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

13.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

13.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

13.3. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Personaalsed tööriistad
Navigeerimine